Fijnstof

Stofonderzoek en Binnenklimaat

Met de Aurolex  kan door middel van metingen de emissie van verwaaiend stof continu vastgesteld worden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen grof en fijn stof. Conform de Nederlandse Emissie Richtlijn wordt onder grof stof verstaan: vaste zwevende deeltjes die niet kunnen worden ingeademd. Grof stof (deeltjes van 10-100 µm) wordt afgevangen in neus- en keelholte, en deels ingeslikt. Grof stof kan bij depositie overlast veroorzaken en kan aanleiding geven tot irritatie van de ogen. Fijnere stofdeeltjes, 0,01-10 µm dringen de luchtwegen binnen en kunnen een nadelig effect hebben op de longfunctie.

Naast dit algemene fysische effect op de luchtwegen, kan stof een specifieke reactie teweeg brengen die afhankelijk is van de chemische samenstelling. Lokaal in de luchtwegen en longen kunnen zowel acute effecten, zoals irritatie of een allergische reactie, als chronische effecten optreden, zoals kanker. Indien de agentia via de longen worden opgenomen in het lichaam, kan ook elders in het lichaam een schadelijk effect optreden.

Voor fijn stof is nooit een drempelwaarde aangetoond. Conform de definitie van het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) voor niet-carcinogene stoffen kan er dan geen gezondheidkundige advieswaarde worden berekend. Europese grenswaarden voor fijnstof in de buitenlucht zijn een jaargemiddelde van 40 μg/m³ en een daggemiddelde norm van 50 μg/m³ (met 35 toegestane overschrijdingen). Ook bij concentraties onder deze normen zijn gezondheidseffecten bij de bevolking te verwachten (Buringh et al., 2001). De waarde in het binnenmilieu bedraagt veelal circa 60 – 80% van die in het buitenmilieu.

Een fijnstofmeter/deeltjesteller werkt op basis van het principe 'light scattering'. De lucht wordt met een ventilator door een meetkamer gevoerd. Een laserstraal verlicht vervolgens de stofdeeltjes. Het licht dat in contact komt met een deeltje wordt geabsorbeerd of verstrooid in specifieke richtingen. De richting van verstrooiing is kenmerkend voor de afmeting van het deeltje, waardoor de deeltjesteller in staat is het aantal deeltjes van een specifieke grootte te bepalen.

Stof monitoring sensor